تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات 19 مهرماه  1400
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه
21 مهرماه  1400
برگزاری کنفرانس 30 مهرماه  1400